Označenie CE vyjadruje, že výrobok spĺňa technické požiadavky všetkých nariadení vlády vzťahujúcich sa na tento výrobok. Zároveň označuje že bol pri posúdení jeho zhody dodržaný stanovený postup.

SK - vyhlásenie zhody vyhlasenie_zhody_logo

Vyhlásenie zhody vo formáte PDF

Dolu podpísaný zástupca výrobcu: MISECO, s.r.o., 059 37 Štôla 142, výrobne: MISECO, s.r.o., Prevádzka Štôla 142, 059 37 Štôla týmto vyhlasuje, že výrobok: Obkladové dielce na schody (schodové dielce s postformingovou úpravou dyhou) je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z . o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s technickou podmienkou výrobku, návodom na montáž, s deklarovaným použitím výrobku a na výrobok sa uplatňujú tieto normy:

  • STN EN 13501-1: 2004 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb.
  • Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň
  • Vyhláška MZ SR č. 326/2002 Z. z. zo 16. mája 2002, ktorou sa stanovujú najvyššie prípustné hodnoty zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov
  • STN 74 4507: 1981 Skúšobné metódy podláh. Stanovenie protiklzných vlastností povrchov podláh
  • STN EN 14354: 2005 Dosky na báze dreva. Drevené dyhové podlahové krytiny
  • STN EN 14342: 2005 Drevené podlahoviny. Vlastnosti, posudzovanie zhody a označovanie

 V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť Deklarovaná hodnota alebo trieda Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Reakcia na oheň - trieda reakcie na oheň Dfl, s1 podľa
EN 13501-1
Protokol č. S02/06/0002/3501/SB
zo dňa 27.02.2006
1)
Emisia formaldehydu - trieda E1 Protokol č. S02/06/0002/3501/SB
zo dňa 27.02.2006
1)
Proti klzné vlastnosti
povrchu podláh
- súčiniteľ šmykového trenia podľa
STN 74 4507
µcr ≥0,3
Protokol č. S02/06/0002/3501/SB
zo dňa 27.02.2006
1)
Odolnosť proti nárazu - podľa STN EN 14354 výška pádu gule ≤800 mm Protokol č. S02/06/0002/3501/SB
zo dňa 7.02.2006
1)
Priľnavosť mriežkou - podľa STN EN 14354
trieda 0
Protokol č. S02/06/0002/3501/SB
zo dňa 27.02.2006
1)
Prídržnosť povrchu
odťahom
- podľa STN EN 14354
  ≥1,00 N/mm2
Protokol č. S02/06/0002/3501/SB
zo dňa 27.02.2006
1)
Hrúbkové napúčanie
po 24 h.
- podľa STN EN 14354
  ≤10 %
Protokol č. S02/06/0002/3501/SB
zo dňa 27.02.2006
1)
Vlhkosť h
v čase dodávky
- podľa STN EN 14354
  5% ≤h ≤9 %
Protokol č. S02/06/0002/3501/SB
zo dňa 27.02.2006
1)

 Opis výrobku:

Obkladové dielce na schody (nástupnice, podstupnice) sú vyrobené postformingovou úpravou vláknitej dosky (MDF) hrúbky 16 mm príp. aj 10 mm na objednávku (výrobca KRONOSPAN Sebes SA, Sebes, Rumunsko) dyhou hrúbky 1,5 až 2,5 mm z listnatých drevín napr. buk, dub, čerešňa, javor, a i., ihličnatých napr. borovica a exotických drevín.
Na lepenie sa používa lepidlo Kleiberit Kontaktkleber C 152 Sp, výrobcu KLEBCHEMIE M.G.Becker GmbH & Co.Kg., Weingarten, Nemecko.
Vrchná plocha schodových dielcov je povrchovo dokončená 2-3 nánosmi polyuretánového laku Bona Flow alebo Bona Tech Trafic výrobcu BonaKemi AB, Malmo, Švédsko.
Spodná plocha dielcov je upravená proti ťahovou fóliou.
Schodové dielce sa s podkladom spájajú v súlade s návodom na montáž.

Použitie v stavbe:

Výrobky sú vhodné ako obkladové dielce na schody do interiérov bytových a verejných priestorov so suchým prostredím. Do stavby sa zabudovávajú povrchovo dokončené lakovaním v súlade s návodom na montáž.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:
1) LIGNOTESTING, a. s.,  AO reg. č. SK02, Technická 5, 821 04 Bratislava 2


Meno: Emil Láska
Funkcia: konateľ

Dátum: 27.02.2006